فیلم حل تست آزمون یوس2020-دانشگاه اینونو

فیلم حل چند تست آزمون یوس 2020 دانشگاه اینونو توسط بابک کمالی(آقای ریاضی)