دانشگاه سلیمان دمیرل

سلیمان_دمیرل|تحصیل_ترکیه|یوس|یوسیران