برای تهیه ی DVD های ریاضی 1، ریاضی2، هندسه و هوش کنکور ترکیه(آزمون یوس) مجموعه مشاوره، تحصیلی یوسیران
مدرس: استاد بابک کمالی(آقای ریاضی)

کلاس کنکور یوس

کلاس آنلاین پای و سیگما-یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس: بابک کمالی-آقای ریاضی)

یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل ترکیه

تست دایره پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

یوسیران|DVD یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

یوسیران|DVD یوس ترکیه

تست متوازی الاضلاع پوزا-یوس ترکیه یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

یوسیران|DVD یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

یوسیران|کلاس آنلاین|تحصیل ترکیه

آقای ریاضی در گاج-توصیه های قبل از کنکور تجربی-تحصیل ترکیه یوسیران

تصاعد حسابی1-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی)

تصاعد حسابی2-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی)

توصیه های مشاوره ای(ویژه نوروز)-کنکور یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی)

حد مثلثاتی-آزمون یوس با یوسیران(مدرس آقای ریاضی)

آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 1)

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 1)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 1)

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 2)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

آقای ریاضی در گاج(حل تست کنکور تجربی 3)

آقای ریاضی(تست کنکور تجربی گاج 3)-تحصیل-ترکیه-یوسیران

حل چند معادله

آقای ریاضی- حل چند معادله-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

تصاعد هندسی

آقای ریاضی- تصاعد هندسی-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران

تصاعد حسابی 1

آقای ریاضی-مجموع جملات تصاعد هندسی-آزمون یوس-تحصیل-ترکیه-یوسیران