اتحادهای فرعی

اتحاد فرعی

اتحادهای مقابل رو خوب یاد بگیر و مثال های زیرش رو حل کن:

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

مثال اتحادهای فرعی(لطفا اول مطلب بالا رو مطالعه کن سپس مثال های مقابل رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

پاسخ مثال های اتحادهای فرعی(لطفا اول مطلب بالا رو مطالعه کن سپس به پاسخ ها مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

کاربرد اتحادها

کاربرد اتحادها(لطفا تمرین های مقابل رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

پاسخ مثال های کاربرد اتحادها(حالا که خوب فکراتو کردی پاسخ ها رو ببین):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

عبارت های متحد

عبارت های متحد(مطلب رو خوب مطالعه کن و مثال های زیرش رو حل کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

پاسخ مثال عبارت های متحد(مطلب بالا رو خوب مطالعه کن و مثال های زیرش رو حل کن سپس به پاسخ مقابل مراجعه کن):

توجه:لطفا روی عکس کلیک و سپس مطالعه کنید:

سایر آموزش ها