فیلم رایگان

برای تهیه ی DVD های ریاضی 1، ریاضی2، هندسه و هوش کنکور ترکیه(آزمون یوس) مجموعه مشاوره، تحصیلی یوسیران – مدرس: استاد بابک کمالی(آقای ریاضی) اینجا کلیک کنید

کلاس یوس|آقای_ریاضی
کلاس_کنکور_یوس

کلاس آنلاین پای و سیگما-یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس: بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

online class
یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل_ترکیه

تست دایره پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

DVD یوس
یوسیران|DVD_یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه، فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

DVD یوس
یوسیران|DVD_یوس_ترکیه

تست متوازی الاضلاع پوزا-یوس ترکیه یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

کلاس آنلای
یوسیران|DVD_یوس

تست رادیکال پوزا-آزمون یوس ترکیه فقط یوسیران(مدرس:بابک کمالی-آقای ریاضی)

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

آنلاین_موفق_شو
یوسیران|کلاس_آنلاین|تحصیل_ترکیه

آقای ریاضی در گاج-توصیه های قبل از کنکور تجربی-تحصیل ترکیه یوسیران

برای مشاهده فیلم آموزشی کلیک کنید

آنلاین موفق شو

آقای ریاضی در گاج-حل تست کنکورتجربی 1-تحصیل در ترکیه فقط یوسیران برای مشاهده کلیک کنید

تحصیل در ترکیه

آقای ریاضی در گاج-حل تست کنکورتجربی 2-تحصیل در ترکیه فقط یوسیران برای مشاهده کلیک کنید

کنکور پزشکی ترکیه

آقای ریاضی در گاج-حل تست کنکورتجربی3-تحصیل در ترکیه فقط یوسیران برای مشاهده کلیک کنید

کنکور پزشکی ترکیه

حل چند معادله-آزمون یوس ترکیه فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

تصاعد هندسی

تصاعد هندسی-آزمون یوس ترکیه فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

مجموع تصاعد عددی

آموزش مجموع تصاعد عددی-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

تصاعد عددی

تصاعد حسابی1-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

تصاعد حسابی 2

تصاعد حسابی2-آزمون یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

مشاوره نوروزی

توصیه های مشاوره ای(ویژه نوروز)-کنکور یوس فقط با یوسیران(مدرس:آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید

حد مثلثاتی

حد مثلثاتی-آزمون یوس با یوسیران(مدرس آقای ریاضی) برای مشاهده کلیک کنید